Видео Галерия

Календар

Март 2018
НПВСЧПС
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Колко е часа

  • Четвърто класиране
  •  
  • Scan PR20170726 144300
  • ПРОФИЛ "ИЗКУСТВА - ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" с разширено изучаване на английски език - 1 паралелка - 2017 / 2018 уч. година

Срок на обучение - 5 години
Форма на обучение - дневна
Брой ученици в паралелка - 26
Разширено изучаване на английски език


Профилиращи предмети:

  1. Изобразително изкуство
  2. Информационни технологии
  3. БЕЛ

Начин на балообразуване:

1. Резултати от изпити
1.1. Чрез тест
1.1.1.  БЕЛ х 1
1.1.2. Математика х 1
1.2. Проверка на способностите по изобразително изкуство х 2

 

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

2.1. Първи предмет - БЕЛ
2.2. Втори предмет - Изобразително изкуство

 

Внимание!
За изпита за проверка на способностите е необходима медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка с профил "Изкуства - изобразително изкуство".
Пособията и материалите за изпълнението на задачата за изпита се осигуряват от кандидата.

Приложение №3
УЧЕБНО–ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

I. ВИД И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА
Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

II. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Способностите се проверяват чрез изпълнение на композиционна задача.

Кандидатът избира и работи по една от поставените задачи, както следва:

Композиционна задача по изящни изкуства:

Проект за фигурална композиция по избор (на кандидата) от две зададени теми.

Изпълнение с живописни (акварелни бои или темперни бои), графични, обемно-пластични изобразителни материали и смесени техники по избор на кандидатa.

Формат:

1. На рисувателния лист:

- за живопис – 35/50 см;

- за графика – 25/35 см или 35/50 см;

2. Височина на пластиката в кръгло – 15/20 см;

3. Размер на пластиката в релеф – 15/20 см. 

Композиционна задача по приложно-декоративни изкуства/дизайн:

Проект за декоративна композиция/дизайн по зададена тема.

Изпълнение с цветни изобразителни материали по избор на кандидата - (акварелни бои или темперни бои) и смесени техники.

Формат на рисувателния лист за декоративна композиция: 25/35 см или 35/50 см.

Всяка от композиционните задачи изисква наличието на пет компонента:

- по изящни изкуства: композиция, принципи на композицията, елементи на композицията – с акцент човешка фигура, пространство, цветово/тонално/конструктивно изграждане;

- по приложни изкуства/дизайн: композиция, принципи на композицията, елементи на композицията, стилизация, цветова гама.

Максимален брой точки за всеки компонент - 20.

Оценката на изпита от проверката на способностите по изобразително изкуство се формира в точки като сбор от резултатите по отделните компоненти – максимален брой точки – 100.

III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Изпитът се основава на учебно съдържание, включено в учебната програма за задължителна подготовка в VІІ клас, включва задачи по изящни, приложни изкуства и дизайн.

Жанрово и видово разнообразие.

Реални и фантазни образи и изображения на пространства и ситуации – преобразувания.

Значението на визуалната култура в различни сфери на обществения живот: фолклор, масови средства за информация и комуникация, сценични форми, жизнена среда (символи и знаци).

Линейна и въздушна перспектива.

Обем на обли и ръбести тела чрез светлосянка.

Тонално и цветово изграждане на форми в пространството.

Художествени шрифтове и тяхното приложение в практиката според предназначението им.

Архитектурна среда, класификация на типове архитектурни обекти: битови и обществени.
Основни принципи на композицията: елементи, структура и изразни средства.

Основни принципи на декоративната композицията: симетрия, асиметрия, ритъм и контраст.

Особености на плоскостното и обемното изграждане на пространството.

Структурна комбинаторика. Правилни модулни мрежи.

Цветови хармонии.

Основни пропорции на човешката фигура.

Природни форми и тяхното устройство.

Видове композиции в изобразителните изкуства.

Видове декоративни композиции – отворени и затворени.

IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Усвоил е учебното съдържание по теория и практика на изобразителното изкуство.

Познава видовете и жанровете изящни изкуства, както и природните форми.

Развил е зрителни представи и въображение.

Използва графични, живописни, пластични и декоративни изразни средства.

Изгражда обем на обли и ръбести тела чрез светлосянка.

Развил е усет за хармонично съчетаване на цветовете.

Познава спецификата на декоративно-приложните изкуства.

Разбира взаимодействието между различните знакови системи и връзката на изкуството с народното творчество и с обществения живот.

Познава спецификата на художественото въздействие на архитектурата и оформянето на околната среда.

Умее да изгражда образите чрез изобразителни способи – двуизмерно и триизмерно.

Демонстрира знания за използването на цветовете като изразно средство в изящните и в приложните изкуства.
Умее да композира чрез прилагане принципите на комбинаториката.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Критериите за оценка на конкурсните работи са в зависимост от параметрите на поставените задачи. Разкриват се от комисията за проверка и оценка след започване на изпита.

Забележка: Пособията и материалите за изпълнението на задачата за изпита се осигуряват от кандидата.

 

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици в
144 СУ „Народни будители“

в 8 клас за учебната 2017/2018 г.

 

Вид   дейност

Срок

Отговорници

1.

Подаване на заявления за   полагане на изпити за проверка на способностите

05.05 – 10.05.2017 г. вкл.

Класни ръководители

2.

Обявяване на списъци с разпределението на   учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на   способностите

до 12.05.2017 г.

Комисия

3.

Писмено уведомяване на   учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на   способностите

до 12.05.2017 г.

Комисия

4.

Получаване на служебна   бележка с оценките от приемните изпити

12.06. – 13.07.2017 г.

Комисия

5.

Обявяване на списъците с   приетите ученици на първи етап на класиране

до 27.06.2017 г.

Комисия

6.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране

28.06. – 30.06.2017 г.

Комисия

7.

Обявяване на списъците с   приетите ученици на втори етап на класиране

до 04.07.2017 г.

Комисия

8.

Записване на приетите   ученици на втори етап на класиран

05.07. – 07.07.2017 г.

Комисия

9.

Обявяване на записалите се   ученици и броя на незаетите места след   втори етап на класиране

10.07.2017 г.

Комисия

10.

Обявяване на списъците с   приетите ученици на трети етап на класиране

до 17.07.2017 г.

Комисия

11.

Записване на приетите  ученици на трети етап на класиран

18.07. – 19.07.2017 г.

Комисия

12.

Обявяване на записалите се   ученици и броя на незаетите места след   трети етап на класиране

21.07.2017 г.

Комисия

 

Училищната комисия по приема на ученици в 8 клас за учебната 2017/2018 г.

работи в периода 05.05 – 21.07.2017 г. от 8.00 ч до 18.00 ч.

                                                                                                                              Директор: Величка Николова

 
 Как да кандидатствам в 144 СУ "Народни Будители" след завършен

VІІ клас?

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г. 

След завършен VII клас

Вид дейност

Срок

1.

Подаване   на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

05.05-10.05.2017 г. вкл.

2.

Обявяване на списъци с   разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за   проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им   за полагане на изпити за проверка на способностите

до12.05.2017 г. вкл.

3.

Провеждане на тестове по:
български език и литература
математика

19.05.2017 г.

22.05.2017 г.

4.

Обявяване   на резултатите от тестовете

до 05.06.2017 г. вкл.

5.

Провеждане на изпити за проверка   на способностите по:
        изобразително изкуство

музика

спорт

 

 

02.06.2017 г.

05.06.2017 г.

31.05.-01.06.2017 г. вкл.

6.

Обявяване на резултатите от   изпитите за проверка на способностите

до 09.06.2017 г. вкл.

7.

Получаване   на служебна бележка с оценките от приемните изпити

12.06.-13.07.2017 г. вкл.

8.

Подаване   на документи за участие в приема на   ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускане до участието им в приема.

16.06-22.06.2017 г. вкл.

9.

Обявяване   на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 27.06.2017 г. вкл.

10.

Записване на приетите ученици на   първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап   на класиране

28.06.-30.06.2017 г. вкл.

11.

Обявяване   на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране                                  

до 04.07.2017 г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на   втори етап на класиране                  

05.07.-07.07.2017   г. вкл.

13.

Обявяване   на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на   класиране                                      

10.07.2017 г.

14.

Подаване   на документи за участие в трети етап на класиране

11.07.-13.07.2017  г. вкл.

15.

Обявяване   на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до17.07.2016 г. вкл.

16.

Записване   на приетите ученици на трети етап на класиране

18.07.-19.07.2017 г. вкл.

17.

Обявяване   на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на   класиране

21.07.2017 г.

18.

Попълване   на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора  

до 04.09.2017 г. вкл.

19.

Утвърждаване   на осъществения държавен план прием

до   14.09.2017 г. вкл.

 

 

 

Анкети

Харесвате ли сайта?
Да - 80.4%
Не - 19.6%

Общо гласове: 97
Гласуването за тази анкета е приключила

Изображения

newsimg 599

ban 101ban 100